Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Obrady Komisji Międzyzakładowej

Grudniowe spotkanie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania odbędzie się 8 grudnia o godz. 12.30.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny "Witkacy i ja"

„Witkacy i ja” - o konkursie słów kilka….
    Przed siedmiu laty, kiedy jako metodyk plastyki pracujący w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku otrzymałam zadanie promocji miasta, narodził się konkurs plastyczny  „Witkacy i ja”. Początkowo - jak to zwykle bywa - zasięg był niewielki, miejski. W kolejnych edycjach został wzbogacony o kolejną kategorię:  fotograficzną.  Z roku na rok nabierał mocy, aż uzyskał rangę ogólnopolskiego. Zasługa to wielka pracujących przy tym konkursie bezinteresownie jurorów: przewodniczącej: Anny Sujeckiej - historyka sztuki  i pracownika Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, członków: Renaty Sztabnik - specjalistki ds. zarządzania projektami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, Macieja Tupajki - artysty fotografika, Agnieszki  Babińskiej - artysty fotografika, Bogdana Jankowskiego - historyka sztuki, Jacka Szuby - prezesa fundacji INDYGO  i członka słupskiej grupy „Witkacy cacy cacy”.
Organizatorami konkursu są:
Gimnazjum nr 2 im. ks Jana Twardowskiego  w Słupsku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, liceów plastycznych, placówek oświatowych i wychowawczych. Bierze w nim udział również młodzież niepełnosprawna, która zaskakuje jurorów niekonwencjonalnym podejściem do tematu i dojrzałością interpretacji dramatów St. I. Witkiewicza.
    Organizacja konkursu, a przede wszystkim uhonorowanie jego laureatów  i uczestników nagrodami, wiąże się z koniecznością pozyskania na ten cel funduszy. Niestety, sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego przedsięwzięcia. Dlatego zwracamy się z prośbą do licznych sponsorów o możliwość materialnego wsparcia konkursu, którego celem ma być popularyzacja życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza wśród nauczycieli i młodzieży, zwłaszcza niezwiązanej z naszym regionem. Jest to doskonała promocja miasta  i  Muzeum Pomorza Środkowego jako miejsca najbogatszych zbiorów dzieł artysty.

Do grona dobrodziejów naszego przedsięwzięcia należą:
Pan Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska,  Pani Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji w Słupsku, Pani Teresa Lis Dyrektor Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pani Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk, Pani Danuta Sroka Dyrektor Biblioteki Publicznej w Słupsku, Pan Zbigniew Kułagowski Dyrektor Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku, Pani Monika Stępnik Dyrektor Liceum Plastycznego w Słupsku, Pani Dorota Bojarowska-Bublej przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku, Pan Jacek Szuba Prezes Fundacji INDYGO i słupskiej grupy „Witkacy cacy cacy”, ksiądz Andrzej Bagiński proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Łącku, Pan Zdzisław Myszk Dyrektor Handlowy Przetwórstwa Rybnego „Łosoś” z Włynkówka, Państwo Anetta  i Mariusz Staniuk właściciele Salonu Toyoty w Słupsku, Pan Sławomir Strzałkowski właściciel Zakładu Usługowo Handlowego SŁAW-BUD w Radomiu, Pan Maciej Tupajka właściciel Centrum Fotografii Cyfrowej „Fotos”w Słupsku, Pan Jarosław Domaradzki właściciel restauracji Anna De Croy w Słupsku, Pan Jarosław Rawski właściciel Herbaciarni w Spichlerzu Richtera u którego gościmy, podczas wręczania nagród laureatom konkursu.
    Mamy nadzieję, że konkurs spotka się również z Państwa przychylnością. Zachęcam do wzięcia w nim udziału tych wszystkich, którzy kochają wyzwania i nie boją się zmierzyć z niebanalnymi i ambitnymi tematami. Drodzy Nauczyciele, bądźcie motorem i siłą napędową w zaangażowaniu swoich uczniów! Zachęcajcie utalentowaną młodzież do interpretacji dzieł niepokornego artysty, jakim był Witkacy. Wbrew pozorom młodzież ceni nauczycieli wymagających i stawiających im trudne zadania. Już teraz z niecierpliwością czekamy na owoce Waszej wspólnej pracy z uczniami.
Regulamin konkursu VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja”
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, herbu Nieczuja (pseudonim „Witkacy”) oraz zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza, dramaturga i filozofa.
To doskonała okazja do przypomnienia jego życia i twórczości, jego dzieł, które na trwałe wpisały się w polską kulturę, stały się znaczącym elementem naszej edukacji literackiej  i plastycznej.
Wasze prace mogą być ilustracją zarówno twórczości dramatycznej Witkacego, jak i interpretacją jego prac plastycznych.
 Tematy pomocnicze:
•    Groteskowy i absurdalny świat wg Witkacego / komunizm, faszyzm, totalitaryzm/
•    Plastyczna interpretacja dramatów np. „Szewcy”, „W małym dworku”, „Kurka wodna”, „Szalona lokomotywa”, „Mątwa”, „Wariat i zakonnica”
•    „czysta forma” / formizm / - maksimum przeżyć metafizycznych poprzez eksponowanie napięć pomiędzy odpowiednio dobranymi barwami, liniami i kształtami
•    Ekspresjonizm – żywioły, forma baśniowa, fantazje, stwory, krajobrazy, sen, uniesienie
•    Studium portretowe – psychologiczna charakterystyka przy pomocy mniejszej lub większej deformacji rysów portretowanej osoby
 Warunki konkursu:
 1.    Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów
„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, koła plastyczne.
2.    Format prac: A3, nieprzekraczający 70 x 100 cm (B1)
3.    Technika: rysunek, grafika, malarstwo, pastele
4.    Prace nie powinny być oprawiane.
5.    Na odwrocie pracy należy umieścić drukiem informacje o autorze: tytuł pracy, imię  i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna /instruktora, nazwa i adres placówki / szkoły. Mile widziana zbiorcza lista autorów prac.
6.    Termin składania prac: prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 14 marca 2016 roku na adres: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Witkacy”
7.    Ocena prac: w skład jury wchodzić będą artyści plastycy, artysta fotograf, nauczyciele i przedstawiciele Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Przy ocenie będzie brana pod uwagę  trafność doboru tematu, umiejętne wykorzystanie technik typowych dla Witkacego, jakość walorów artystycznych.
8.    W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
9.    Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
10.    O wynikach konkursu zostaną powiadomieni nagrodzeni i wyróżnieni odrębnym pismem.
11.    Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, przysłane w rulonach nie będą rozpatrywane.
 Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt. „Ślad Witkacego - maszyny, machiny, destrukcja i cel”
Przedmiotem fotografii powinny być maszyny, machiny i inne techniczne twory mające wpływ (udział pośredni lub bezpośredni) na zmianę i przemianę świata, materii, myślenia, (uwzględnić można przemieszczanie, podróże i wyprawy).
Celem niniejszego konkursu jest:
•    rozwijanie zmysłu artystycznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć
•    możliwość spojrzenia okiem artysty na rozwój i destrukcję współczesnej cywilizacji
•    kontynuacja myśli  twórczej Stanisława I. Witkiewicza dotycząca widzenia świata przez obiektyw aparatu.
1.    Konkurs jest otwarty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2.    Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
3.    Technika wykonania prac jest dowolna, format prac: 20x30cm (203x 305mm)
4.    Prace należy nadsyłać listownie w postaci wywołanej lub wydrukowanej. Należy dołączyć również wersję elektroniczną na płycie (pkt. 6).
5.    Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli lub większych (nieprzekraczających 2 MB) należy dołączyć na płycie CD. Dodatkowo na płycie i na odwrocie zdjęć, powinno znaleźć się imię, nazwisko, dokładny adres i nr tel. uczestnika konkursu oraz tytuł zdjęcia (należy dołączyć komentarz, gdzie i kiedy zdjęcie zostało wykonane)
6.    Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
7.    Zdjęcia należy nadsyłać do 14.03.2016 r.
Kryteria oceny prac:
interpretacja tematu – pomysł,      
walory estetyczne – kompozycja i wykadrowanie.
8.    Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
9.    Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach internetowych organizatorów konkursu.
10.    Przesłane fotografie i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach kulturowych działań placówek organizujących konkurs. Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
11.    Organizatorzy przewidują nagrody za miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz przyznane zostaną wyróżnienia.                                                             
12.    Nagrody zostaną wręczone lub przesłane laureatom na koszt organizatorów.
13.    Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
15.    Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.


Prace należy wysłać na adres:
Gimnazjum nr 2 ul. Sobieskiego 3,
76-200    Słupsk    tel./fax (059) 845-61-40.
z dopiskiem „Witkacy i ja”


Uczestnicy konkursu plastycznego i fotograficznego, biorąc udział wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z poz. zm.)
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:
Anna Sujecka - tel. 517612481 oraz Wioletta Miś - tel. 694009779

Komunikat w sprawie oflagowania szkół

W imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuję, iż akcja oflagowania szkół zostaje zawieszona ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne. O ewentualnej kontynuacji oflagowania szkół zadecyduje Rada KSOiW NSZZ „Solidarność”, która obradować będzie w dniach 18-20 listopada 2015 r. w Kaliszu.

Ryszard Proksa
przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Uroczystości upamiętniające ks. Jerzego Popiełuszkę kapelana NSZZ "Solidarność"

"Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni." ks. Jerzy Popiełuszko

Działalność ks. Jerzego Popiełuszki była wyjątkowo dotkliwa dla komunistycznych władz. Charyzmatyczny kapłan był inspiracją dla robotników, wspierał "Solidarność", dawał przykład i nadzieję w szarej rzeczywistości stanu wojennego. Dzięki niemu robotnicy wybierali jako duchowego przewodnika Kościół, a nie partię, która miała wypisane na sztandarach robotnicze hasła. Ks. Popiełuszko stawał się symbolem oporu społeczeństwa wobec komunizmu. Jednoczył ludzi wokół Kościoła i "Solidarności". Trafnie pokazywał hipokryzję formacji politycznej, która obiecując zadbanie o najsłabszych, stworzyła nieliczący się ze społeczeństwem reżim. Ks. Popiełuszko 19 października 1984 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

18 X - jak co roku - w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku miała miejsce uroczysta msza upamiętniająca męczeńską śmierć kapelana NSZZ "Solidarność". Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz miasta, politycy, reprezentacja Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".

Serdeczne podziękowania za działania organizacyjne dla Koleżanki Aldony Kalwińskiej-Sochy.

FotoGaleria


 

Zaproszenie

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność" zaprasza na uroczystość liturgiczną:

Zaproszenie

Wydarzenia z 14.10.2015 r.

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej to również wydarzenia,  które silnie wpływają na codzienną pracę szkół i placówek i  w dużej mierze na społeczny odbiór zawodu nauczyciela, poszanowania jego pracy, to wydarzenia, w których i liczna grupa słupskiej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania brała udział:


protest nauczycieli (KSOiW)

protest nauczycieli (relacja)

wypowiedź pani minister do związkowców

FotoGaleria

 

 
 

Uroczystości z okazji DEN

Dzień Edukacji Narodowej to święto obchodzone co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku.  14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku i jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. To również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników. Miło nam poinformować, iż takie miano uzyskały w tym roku nasze Koleżanki:
Iwona Ziółkowska
Jolanta Wiśniewska
Alina Żukowska
Henryka Adamczyk
Teresa Sawicka
Anna Sokołowska
Romana Komisaruk oraz
Beata Kołakowska.
Z rąk Koleżanki Lucyny Sroczyńskiej odebrały srebrne odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Nasi członkowie otrzymali także medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to nadawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a wyróżnienie to otrzymali: Danuta Narożna i Piotr Gumienny.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zawodowych sukcesów.

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>